ตามที่ สำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร โดยการสนับสนุนจาก ห้างทองทวีทอง สี่แยกพรานนก เขตบางกอกน้อย
จะให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 แก่บุตรครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา
หรือช่วงชั้นที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา หรือช่วงชั้นที่ 3 – 4 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ และระดับอุดมศึกษา ดังนี้

  • ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท        จำนวน  5  ทุน
  • ทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ทุนละ 3,000 บาท      จำนวน  5  ทุน
  • ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทุนละ 4,000 บาท              จำนวน  5  ทุน

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนผู้มีคุณสมบัติ มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาโดยทั่วถึง คณะกรรมการ สกสค.กรุงเทพมหานคร
จึงมีมติเห็นชอบให้  ขยายเวลาเปิดรับแบบขอทุนการศึกษา จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
หมายเหตุ : หน่วยงานต้นสังกัดของครูและบุคลากรทางการศึกษา รวบรวมแบบขอรับทุนฯนำส่ง สำนักงาน สกสค.กทม.
เลขที่ 133 ถนนเพชรบุรี ซอย3 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400