พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู

พิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู

ในวันที่ 26 มกราคม 2560  เวลา 13.30 น. สำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร ได้จัดพิธีมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้ประกอบวิชาชีพครู ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ อาคารกิ่งเพชร โดย นายสมเกียรติ  เจริญฉิม
ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนแก่ครู สังกัดสำนักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร  จำนวน 6 ท่าน ได้แก่

  1. นายวีระพงษ์ พิมพ์สาร             ครูชำนาญการโรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
  2. นายสยาม วงศ์สกุล                ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม
  3. ว่าที่ร้อยตรีกัญจาพัฒน์ เกิดพุฒ    ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดลาดกระบัง
  4. นางไพรินทร์ กิจชมภู               ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์
  5. นายภูวดล กันทาแก้ว              ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนมีนบุรี
  6. ว่าที่ร้อยตรีพีรพงษ์ ไชยสาร      ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดหลักสี่

พิธี DSC_0160

ยกย่อง