ขอเชิญร่วมออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559

สำนักงาน สกสค.กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวน ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปผู้มีสิทธิ
ไปออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฯ ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยพร้อมเพรียงกัน
เวลา 8.00-16.00 น.

 

จุลสาร การออกเสียงประชามติ (สรุปย่อสาระสำคัญ) คลิก

1 2

unnamed1

แอปพลิเคชั่นฉลาดรู้ประชามติ(Smart Info)
– สรุปสาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ
– ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเต็ม
slideheader1

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจัดทำแอพพลิเคชั่น “ดาวเหนือ” เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
โดยสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นแล้วกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ก็จะสามารถทราบข้อมูล
ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยเลือกตั้ง ที่ตั้งหน่วย ลำดับการใช้สิทธิ์ และแผนที่นำทางไปยัง
หน่วยเลือกตั้งที่บุคคลนั้นมีสิทธิ