การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561

มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี  ๒๕๖๑   ซึ่งเป็นทุนเปล่าไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น  และให้ต่อเนื่องกันไปจนจบหลักสูตร  ได้แก่

  1. ผู้กำลังจะเรียนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ ๓) ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งจะเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ ๔)ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ จังหวัดละ ๑ ทุน ยกเว้นจังหวัดกรุงเทพ มหานคร ให้เพิ่มอีก ๒ ทุน (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ และเขต ๒) จำนวนมูลค่าทุนละ ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) และให้ต่อเนื่องกันไปจนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ ๔)
  2. ผู้กำลังจะเรียนจบหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ ๔) ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งจะเข้าเรียนต่อ ในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  รวมทั้งสิ้น ๕ ทุน มูลค่าทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และให้ต่อเนื่องกันไปจนจบหลักสูตรปริญญาตรี                


                               DOWNLOAD เอกสาร

               ประกาศ
               แบบฟอร์ม