การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ ภาคกลาง 2559

นายนิเทศน์  บัวตูม ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.กทม. ประธานคณะทำงาน โครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน
ประจำปี ๒๕๕๙ ในระดับภาคกลาง

ร่วมพิธีเปิดการอบรมฯ และกิจกรรมของโครงการ ที่จัดขึ้น 3 จุด ในเขตจังหวัดภาคกลาง คือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(10-11 มิ.ย.59)  จังหวัดกาญจนบุรี (13-14 มิ.ย.59) และจังหวัดจันทบุรี (16-17 มิ.ย.59)
มีครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมอบรม 555 คน   ถ่ายทอดความรู้ โดยครูและบุคลากรทาง
การศึกษาที่ประสบความสำเร็จด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ
สร้างวินัยทางการเงิน มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีองค์ความรู้และประสบการณ์ ประกอบด้วย กิจกรรม
“รู้จักตนเอง” ,การทบทวนความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและวินัยทางการเงิน, กิจกรรมการคิดบวก,
การถอดบนเรียน พัฒนาสู่การปฏิบัติตามหลักฯ และ การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิต

59248
183807 59253 59252 59250