เชิญรับชม Video Conference สวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรการศึกษาไทย โดยเลขาธิการ สกสค.

 

Video Conference