ติดต่อเรา

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร
133 ถนนเพชรบุรี ซอย3 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2215 1630 -1 , โทรสาร 0 2215 1630
E-mail : bangkok@otep.mail.go.th

th